Høgskolen i Bergen

Byggingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen er under kontinuerlig utvikling for å utdanne gode kandidater til byggebransjen. Tradisjonelt sett har bransjen ønsket kompetanse innen betong- og stålmaterialer fremfor tre. Vi ser nå en endring i bransjen og dermed også en endring i vårt fokus. Vi ønsker å ligge i front i utviklingen og utdanne ingeniører med kunnskap om bærekraft og miljøansvar. Dette gjør at kunnskap om tre som byggemateriale også i moderne konstruksjoner er et viktig område. Trematerialets plass i studiet er i dag under innføring i materialteknologi i starten av studiet og et eget konstruksjonsteknikk- kurs innen tre for tredjeårsstudenter. Vi har en ambisjon om å heve fokus på tre ytterligere i studiet og ser prosjektet TREKLANG som en ypperlig arena for kompetanseutveksling og utvikling innen temaet.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolens (KHiB) “Treprogram” startet opp i 2003 med FoU prosjektet “Former i Tre”. Den skulle teste ut treets muligheter og kvaliteter i spennet fra store romlige strukturer til raffinerte tredetaljer i objekter og møbler. En stor eksperimentell gitterverksdom ble reist og studentene ble utfordret til å vise sine produkter på den internasjonale Stockholm Funiture Fair. Begge fikk mye oppmerksomhet. Dette har pågått i 10 år. I år var KHiBs bidrag i Stockholm “The word is wood”.Prosjektet på Festplassen “Mood Catcher” satte ny høyde rekord med 32 meter.

 

Underveis har det vært en rekke samarbeidsprosjekt. Sammen med Fylkesmannen i Hordaland startet vi i 2006 Bergen International Wood Festival (BIWF). En festival som siden har vært arrangert annet hvert år med støtte av Bergen Kommune, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge samt Trefokus og BAS. For tiden pågår arbeidet med en utstilling av KHiBs treprogram i Seoul, “Nordic Passion”, den har vært vist i Warszawa, “Relasjoner”. I 2012 var Helsinki World Design Capital der KHiB var representert med en rekke produkter i tre og vinnerne av publikumspris fra BIWF var utstilt. KHiBs treprogram er omtalt i nasjonal og internasjonal presse og for tiden er det et samarbeid med arkitekt/design miljøene med tresatsing i København, Barcelona og Helsinki.

I disse årene har det vært realisert og bygget en rekke eksperimentelle trestrukturer i Bergen. Dette har hatt flere hensikter og mål. Det ene er å utfordre treet som materiale konstruktivt og utforske mulighetene treet har for bearbeidelse og kvalitativ foredling. Strukturene har også form og rommessig blitt bearbeidet med lys og effekter slik at de har gitt en romlig opplevelse og et tilskudd til byens beboere i byrommets høstmørke.

Som profesjon har vi et ansvar for alltid å holde vårt fag i utvikling og aktivitet. Her er det  naturlig at forskningsinstitusjonene er pådrivere og inspirator. Videre har vi et ansvar i å sette fokus på bærekraftige materialer og fornybare ressurser, på miljø og klima. Regionen skal stimulere land- og skogbruk og trenger slike utstillingsvinduer som skaper debatt og entusiasme. Bergen som Nordisk Treby har treet i sin historiske forankring og viser veien framover i tresatsingen med vyer og eksperimentelle prosjekter. Prosjektet TREKLANG vil styrke og forene arbeidet som gjøres ved de ulike deltakerinstitusjonene og skape spennende fellesprosjekter og synergieffekter.

Bergen kommune

Bergen kommune satser på utvikling av tre som moderne byggemateriale gjennom prosjektet Tid for Tre som er en del av Framtidens byer i Bergen. Det er ekstra fokus på bygging av pilotprosjekt. Per i dag er det et ferdigbygd prosjekt (Rådalslien Omsorgsboliger) og et påbegynt (Ny Søreide skole). Det ligger også noen til godkjenning og noen under utvikling, slik som Verdens høyeste trehus i Damsgårdssundet. Bergen kommune har også i år Ordførerskapet i Nordiske Trebyer, et Nordisk nettverk for moderne bygging i tre. Dette er et nettverk for å øke bygging i tre og øke kompetanse om bygging i tre samt inspirere og støtte opp om utvikling av moderne bruk av tre spesielt i urbane miljø. Siste år har også noen byer fra de Baltiske landene blitt medlemmer her.

Bergen Kommune støtter opp om all aktivitet som fremmer bruk av tre. Det har etablert seg en god tradisjon for aktiviteter som Bergen International Wood Festival, som gjør tre synlig i byrommet og gir et bidrag til byen. Slike prosjekter legger Bergen Kommune til rette for og stiller seg derfor veldig positiv til TREKLANG og prosjektene et slikt samarbeid kan generere. 

Bergen Arkitekthøgskole

Bergen Arkitekthøgskole forankrer undervisningen i en lokal byggeskikk basert på tre som viktigste byggemateriale.  Studenter får innblikk i bygningstradisjoner og vår rike kulturarv knyttet til bruk av tre. Utover i studiet blir fokuset dreid mot treets potensial i ny arkitektur; som kulturbærer, med konstruktive og taktile kvaliteter, i forhold til bærekraft og i forhold til holdbarhet. Utover i studiet varierer det hvor mye tre-fokus kursene og oppgavebesvarelsene bidrar med og vi ser her et potensial for et fortsatt økt fokus fra skolens side. Fra neste år ansetter vi et lærerteam med ansvar for 2. klasse som vil ha økt fokus på trebruk, og vi ser på dette som første ledd i å utvikle en egen professorstilling på skolen med særlig fokus på tre. Studentene ser selv potensialet i bruk av tre, og etterspør mer kunnskapsutvekling på dette feltet. De deltar aktivt når vi arrangerer forelesninger og andre program med trefokus.

Med deltagelse i TREKLANG ønsker BAS å fronte en økt tre-satsing i undervisningen. Vi ønsker å delta i å styrke samarbeidet og kunnskapsutvekslingen mellom de deltagende institusjonene og vi ønsker å forbedre synliggjøringen av trebruk gjennom arbeid og installasjoner i offentlige sammenhenger.

Vi ønsker også å tilrettelegge flere langsiktige kurs og felles prosjekter med fokus på tre, i samarbeid med de andre skolene i TREKLANG.

Landbruksavdelingen - Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen representerer de sentrale myndighetene ute i fylkene.  Fylkesmannen arbeider for at nasjonale målsetninger blir fulgt opp, gjerne i samarbeid med lokale aktører.  Økt bruk av tre som byggemateriale er forankret i blant annet landbruksmeldingen (Meld. St. 9 (2011-2012)velkommen til bords) og klimatiltak i landbruket (St. meld. 39 (2008-2009) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen) samt flere sentrale meldinger.  Fylkesmannen i Hordaland sammen med Innovasjon Norge startet prosjektet «tresatsing i Hordaland» i 2012.  Dette prosjektet har som hensikt å øke andelen av tre som et miljøriktig byggemateriale. Effektmålene er todelt hvor det miljøpolitiske målet er å høyne andelen tre i byggeprosjekt og dermed redusere klimagassutslipp mens det distriktspolitiske målet er å øke omsetningen av tømmer gjennom hele verdikjeden fra skog til bygg og legge til rette for økt bærekraftig verdiskaping, spesielt i distriktene. En av de største utfordringene for økt trebruk er manglende kompetanse i byggenæringa og derfor er vi veldig fornøyde med etablering av TREKLANG som en felles plattform for utdanningsinstitusjoner og myndigheter i fylke.

Hordaland fylkeskommune

I klimaplan for Hordaland (vedteken i 2009) lyder delmål 9 slik: «Fylkeskommunale bygg skal vere førebilete på miljø- og klimavenleg  bygging og rehabilitering».   

Hordaland fylkeskommune sin bygningsmasse er på over 400.000 kvm, hovudsakleg i dei vidaregåande skulane i fylket. I handlingsprogramma til klimaplanen er det eit eige tiltak 4.9 om «Klima- og miljøvenlege materiale i fylkeskommunale bygg».  Som del av dette tiltaket er rapporten «Mulighetsstudie Voss nye skular: Massivtre for bygg og klima» laga. Det er no bestemt at ein skal bruke massivtre i første byggetrinn av Voss Jordbruksskule.

Oppdatering på ny teknologi og mulegheiter, utveksling av erfaringar og inspirasjon til å bruke klima- og miljøvenlege materiale og også fokusere på energibruk og klimagassutslepp, er viktig når ein skal bygge for framtida. Fylkeskommunen vil difor ta del i TREKLANG-prosjektet og støtte arbeidet økonomisk gjennom Klimaplan for Hordaland.

Arna Vidaregåande skule er ein av fleire VGS i Hordaland som har byggfag utdanning. Dei har delteke både med lærar- og elevar i tresamarbeidet og hatt stor nytte av det. Dei ønskjer å halde fram med samarbeidet. Fagutvalget for byggfag i vidaregåande skule i Hordaland skal også bli informert .