Søk stilling - professor i bærekraftig bygg - HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Professor i bærekraftig bygg

Ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, det ledig professorat i bærekraftige bygg.

Avdeling for ingeniør- og økonomifag AIØ, har fem ingeniørfaglige institutt og et innenfor økonomisk/administrative fag. For tiden har AIØ 3500 studenter og 180 faglige ansatte.Den utlyste stillingen er knyttet til Institutt for byggfag.

Institutt for byggfag har 30 faste ansatte, herav er 13 i førstestilling. Instituttet driver undervisning og forskning innen et bredt spekter av byggfagene. Instituttet har to bachelorutdanninger, Bygg ingeniør og Landmåling og eiendomsdesign, og en masterutdanning i Areal og eiendom. En av faggruppene ved instituttet er innen bærekraftige bygg der bygningsfysikk, materialbruk, energi og innemiljø og bygningsforvaltning er kjernekompetanse.

Arbeidsområde

Hovedarbeidsområde er undervisning, veiledning og forskning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Som en del av høgskolens universitetsambisjon, er det et mål å opprette flere mastergrader som bygger på bachelorgradene. Det utlyste professoratet skal bidra til at det kan utvikles en masterutdanning og en styrking av forskningen innen bærekraftige bygninger.

Kvalifikasjonskrav

For tilsetting i stilling som professor/professorstipendiat kreves teknologisk doktorgrad innen ett eller flere av fagområdene bygningsfysikk, installasjoner, materialbruk og bygningers livssyklus. Det kreves dokumentert vitenskapelig kompetanse i samsvar med etablerte internasjonale og nasjonale standarder for professorat. Erfaring fra planlegging og utførelse av miljøvennlige og energieffektive bygninger vil være en fordel.

Kompetanse og/eller erfaring innen pedagogikk og veiledning vil telle positivt. Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må vedkommende delta på kurs i høgskolepedagogikk innen to år fra tilsettingsdatoen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som professor kan midlertidig tilsetting i kvalifiseringsstilling i  inntil 2 år vurderes jf.Universitet- og høyskoleloven § 6-5 og Statsansattelovens § 9. I kvalifiseringsstilling er det krav om dokumentert førsteamanuensis kompetanse.

Kandidater som ønsker bistilling som professor II (maks 20%) bes også melde sin interesse.

Slik søker du

Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket «Søk stillingen” på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp de vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.) de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Søkere bør nevne de arbeider eller deler av arbeider som skal særlig vektlegges ved vurderingen. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren laste opp attesterte oversettelser.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og bedt om å holde prøveforelesning.

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1013 professor, lønnstrinn 69 - 101 (602 800 kr - 1 255 500 kr pr. år). Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som blir ansatt må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskolen på Vestlandet er under omstilling, og ansvars- og arbeidsområde kan bli endra.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn vert oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 

Hjemmeside

Kontaktpersoner

Instituttleder Arve Leiknes + 47 55 58 76 53 E-post arve.leiknes@hvl.no

Dekan Geir Anton Johansen + 47 55 58 72 38 E –post Geir.Anton.Johansen@hvl.no