Klimasatsmidlar

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene 2016

miljøkommune.no

Miljødirektoratet har ansvaret for å forvalte den nye tilskuddsordningen "Klimasats" som skal fremme klimatiltak i norske kommuner og fylkeskommuner. tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, der årlig klimautslipp målt i CO2-ekvivalenter per innbygger er under to tonn, mot dagens ti tonn. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, sammen eller alene.

Det er satt av 100 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2016, inklusive administrative kostnader. Stortinget legger opp til at ordningen skal vare i minst fem år, med nye midler hvert år.