Interkommunalt nettverk "KomByggTRE"

Tredrivaren i Hordaland tok initativ til å etablere eit interkommunalt nettverk for miljøvennleg bygg og arealutvikling.

I november 2016 fekk Fylkesmannen i Hordaland som er prosjektansvarleg tilsegn frå Miljødirektoratet og dermed støtte gjennom klimasatsordninga til dette nettverkprosjektet.

Deltaker i prosjektet:

  • Osterøy kommune
  • Lindås kommune
  • Bergen kommune
  • Askøy kommune
  • Meland kommune

 

Prosjektmål

Målet i prosjekt "KomByggTRE" er å etablere i samarbeid mellom dei fem kommunane og Fylkesmannen i Hordaland ei ressursgruppe for miljøvennleg byggeri som kan brukast i samband med ulike utbyggingsprosjekt og behandling av plansakar.
Dette samarbeidet har hovudfokus på å søknad til Klimasatsmidlar i 2017 for å etablere ei ressursgruppe for miljøvennleg byggeri som skal vere samansett med fleire fagpersonar.
I det interkommunalt nettverksprosjektet skal kommunane diskutere og bestemme nøkkelområde der det ligge mest behov for å hente inn spisskompetanse/fagkonsulent. Denne ressursgruppa skal vere tematisk bred organisert og bestå over fleire år. Ein slike ressursgruppe vil vere både ein kompetansepartner og koplingspunkt mellom dei kommunane.

Prosjektleiaren få fagleg bistand av Åsmund Bunkholt frå Trefokus AS.