Back to All Events

Seminar om de nye energireglene i TEK


Det må legges langt større vekt på bærekraft ved valg av byggematerialer for å møte fremtidens klimautfordringer. Direkte utslipp fra byggenæringen utgjør en stor andel av norske utslipp. Regjeringen vil videreføre en ambisiøs nasjonal klimapolitikk og har som mål at Norges nasjonale utslipp skal reduseres med 40 % fram mot 2030. Treteknisk inviterer til seminar 29. april om forslaget til de nye energireglene i Byggeforskriften, TEK.

Det langsiktige målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Klimaforliket legger til grunn at to tredeler av kuttene innen 2020 skal tas innenlands. Skal man lykkes med dette, må regelverket også for bygninger være en premissleverandør for måloppnåelse, sier adm. direktør Jørn T. Brunsell ved Treteknisk. 

Slik forslaget til nye energiregler foreligger i dag, gis det ingen «gevinst» ved å bruke materialer som slipper ut ingen eller små mengder klimagass i forhold til de materialene som slipper ut mye klimagass ved produksjon.
 
BREEAM og LEAD legger f.eks. i sine vurderinger stor vekt på materialvalget fordi klimagassutslippet fra produksjon av byggematerialer for et bygg i dag ofte er større enn det totale klimagassutslippet fra oppvarming og drift i hele byggets levetid. - Dette må reflekteres i TEK, sier adm. direktør Jørn Brunsell ved Treteknisk.

Earlier Event: April 18
Tre brukes til å trykke med
Later Event: May 2
Meeting point wood